สมัครงาน

IT Support
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 21-30ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
 • มีความรู้ของเครือข่ายและฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • หากมีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะพิจารณา
 • APPLY
ช่างประจำโครงการ / ประจำอาคาร (ตึกสูง)
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี
 • มีความรู้ / ประสมการณ์เกี่ยวกับงานช่างทั่วไป / งานดูแลอาคารสูงอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • APPLY
Sales Executive

Assigned Location for each position

Product: เป็น Home office 3.5 ชั้น และ Town home 2 ชั้น

Job Descriptions and required Qualifications for both positions

1. เจ้าหน้าที่ขาย 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (เริ่มงานได้ทันที)

อัตราเงินเดือน : เงินเดือนประจำ + commission

Working Hours: ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน เวลา 9.00-18.00 น. วันหยุดอื่นๆ เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

สวัสดิการ: จะได้รับเมื่อบรรจุเป็นพนักงานบริษัทฯ เท่านั้น

 1. ประกันสังคม
 2. ชุดยูนิฟอร์ม
 3. อื่นๆ (ตามสวัสดิการบริษัท...ถ้ามี)

วัตถุประสงค์ของงาน (Job Purpose)

 1. รับผิดชอบเป้าขายส่วนตัว
 2. จัดทำแผนการขายร่วมกับผู้จัดการฝ่ายขาย และดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 3. สามารถนำเสนอขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้
 4. ติดตามลูกค้ามุ่งหวัง เพื่อให้เกิดการจอง ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกำหนด
 5. ติดตาม/ทวงถามการชำระงวดดาวน์ของลูกค้า หรือมีการติดตามสื่อสารกับลูกค้าในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. การให้บริการด้านสินเชื่อกับลูกค้าเพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกำหนด
 7. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ เช่น ฝ่ายโอน, ฝ่ายก่อสร้าง,ฝ่ายวางแผน ฯลฯ เพื่อให้การขายและโอนกรรมสิทธิ์มีประสิทธิภาพ
 8. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและแนวทางแก้ไข
 9. ดูแลการบันทึกข้อมูลในระบบ CRM และรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายให้ถูกต้องและครบถ้วน
 10. ปฎิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 11. ดูแลความพร้อมของเอกสารการขาย อุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 12. ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าให้พร้อมขาย ดูแลบ้านตัวอย่าง  สำนักงานขายให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม
 13. ดูแลตรวจสอบป้ายหน้าแปลง ป้ายในโครงการ
 14. สร้างภาพลักษณ์และสายสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในองค์กรและลูกค้า

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background) 

 1. ปริญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่กี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงาน (Professional Experiences)
 3. ประสบการณ์การทำงาน ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย  1-2  ปี
 4. ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)
 5. รักงานขายและงานบริการ, Service Mind, การประสานงาน, การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 6. ความสามารถอื่นๆ (Other)
 7. การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ,Microsoft Outlook, Internet Explorer

 

สำนักงานขาย โครงการ โนว่า อาร์ท ประชาอุทิศ 131

02-464-8265, 086-471-5869

 • APPLY
Call center (Part-time)
 • เพศหญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีไหวพริบในการสื่อสารและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • APPLY